print_label | resize_label

Personuppgiftspolicy

AstraZeneca AB, Astraallén, 151 85 Södertälje, Sverige, (”AstraZeneca”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”) ett företag som hör till AstraZeneca-gruppen (www.astrazeneca.com), tar integriteten och säkerheten av dina personuppgifter på mycket stort allvar. Denna Personuppgiftspolicy visar vilka av dina personuppgifter Vi kan komma att samla in och hur Vi kan komma att använda dem.

Denna Personuppgiftspolicy kan komma att ändras från en tid till annan. Vi ber dig därför att då och då läsa igenom denna Personuppgiftspolicy för att försäkra dig om att du har den senaste informationen som gäller för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer självklart att informera dig om alla ändringar där Vi är förpliktade att göra det.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du fyller i detta formulär kommer Vi att samla in och använda dina personuppgifter. Observera att beroende på om du arbetar inom hälso- och sjukvård, är patient, eller om du fyller i formuläret på begäran av en patient (som annan/representant för patienten), kommer olika personuppgifter att samlas in om dig, såsom beskrivet här nedan.

Hälso- och sjukvårdspersonal: Om du fyller i detta formulär för en patients räkning kommer Vi, förutom att inhämta uppgifter som gäller patienten, att inhämta följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Yrke
 • Kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fax)

Annan/representant för patienten: Om du fyller i detta formulär för en patients räkning kommer Vi, förutom att inhämta uppgifter som gäller patienten, att inhämta följande av dina personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fax)

Patient: Om du fyller i detta formulär för egen räkning kommer Vi att inhämta följande av dina personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fax)
 • Födelsedatum
 • Könstillhörighet
 • Uppgifter om upplevda biverkningar, inklusive start- och slutdatum
 • Uppgifter om den AstraZeneca-produkt du har tagit, inklusive orsaken till att du behandlas med produkten, detaljer om den produkt du tagit, start- och slutdatum för den tid då du tagit produkten, dosen, enheten och hur ofta du tagit produkten
 • Ytterligare information som du väljer att förse oss

Om du är patient som rapporterar biverkningar kan AstraZeneca erhålla känsliga personuppgifter om dig, inklusive information om din fysiska och psykiska hälsa, som en del av rapporteringsprocessen och spårbarheten av den biverkning som du har rapporterat in.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER?

Sådan information (inklusive känsliga personuppgifter) kommer att tillhandahållas av dig och används av Oss i enlighet med gällande lagar och regler för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för hälso- och sjukvårdsprodukter och medicinska produkter eller instrument, och särskilt för att stödja AstraZenecas förpliktelser enligt gällande lagar och regler kring rapportering av biverkningar kopplade till Våra produkter.

Som en del av detta kan Vi behöva kontakta dig igen om Vi behöver ytterligare information om biverkningen du har rapporterat samt för att ge dig återkoppling om de åtgärder som vidtagits, i fall du begärt det. Om du inte ger dina personuppgifter till Oss, kan Vi inte spåra biverkningen du har rapporterat eller återkoppla till dig. Observera att om du arbetar inom sjukvården kan du uppmanas till, och i vissa länder kan du till och med ha en rättslig skyldighet, att rapportera eventuella biverkningar som du har observerat eller misstänkt, samt lämna ytterligare information om det begärs av dig i det aktuella fallet.

I vissa fall kan Vi behöva behandla sådan information som lämnas av dig (inklusive känsliga personuppgifter) i enlighet med Vårt legitima intresse att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk relaterade till Våra produkter lokalt och utrikes (se även stycket INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR nedan).

HUR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER:

AAstraZeneca kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med lokala lagar och företagets lagringspolicy så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, eller för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk. När dina personuppgifter inte längre behövs för dessa syften kommer de att raderas på ett säkert sätt. Detta kan innebära att dina personuppgifter lagras av AstraZeneca under ett antal år, beroende på syftet och behovet av behandlingen av uppgifterna. Mer information om AstraZenecas lagringspolicy kan du läsa på www.astrazenecapersonaldataretention.com

VEM KOMMER ATT HA TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter) kan överföras till lokala och/eller utländska tillsynsorgan och andra bolag inom AstraZeneca-koncernen i enlighet med de syften som anges i denna policy. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom: revisorer och konsulter i syfte att verifiera att Vi följer externa och interna krav; myndigheter, brottsbekämpande organ och tvistemålsparter, i enlighet med legala rapporteringskrav eller andra krav; samt till en efterträdare eller samarbetspartner till ett bolag i AstraZeneca-koncernen för det fall att bolaget säljs, avvecklas, eller etablerar ett samarbete/ joint venture-företag för hela eller en del av sin verksamhet.

Under tiden dina personuppgifter behandlas av AstraZeneca kommer personuppgifter som identifierar en patient endast vara tillgänglig för AstraZenecas grupp för patientskydd i det land där patienten är bosatt och för ett litet antal IT-tjänsteleverantörer och systemadministratörer som tillhandahåller globalt stöd för det system där AstraZeneca förvarar personuppgifter. AstraZeneca raderar allt som kan identifiera en patient (t.ex. namn, initialer eller adress) innan Vi använder eller överför uppgifterna utanför den lokala gruppen för patientskydd eller systemadministratörer. Information som är viktig för den medicinska bedömningen av en rapport, såsom ålder och kön, kan komma att överlämnas till regeringen eller statliga organ för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR:

AstraZeneca-bolag och tredje parter kan vara etablerade var som helst i världen, inklusive länder där dina personuppgifter inte har ett lika starkt skydd som i ditt hemvistland. AstraZeneca kommer att följa lokala integritetsskyddskrav samt företagets interna globala integritetsskyddsregler. AstraZeneca kommer vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i enlighet med de regler som gäller i det land från vilket personuppgifterna överförs. Oavsett vilket land dina personuppgifter överförs till kommer Vi endast att dela med Oss av dina personuppgifter om det är strikt nödvändigt och i enlighet med lämpliga avtalsvillkor (såsom AstraZenecas bindande företagsbestämmelser (se nedan) och EU:s standardavtalsklausuler). Du har rätt att på begäran erhålla en kopia av AstraZenecas bindande företagsbestämmelser och/eller AstraZenecas standardavtalsklausuler genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

BINDANDE FÖRETAGSBESTÄMMELSER:

Vi har försäkrat Oss om att Vi uppfyller Våra skyldigheter för integritetsskydd genom bland annat implementering av Våra bindande företagsbestämmelser. De bindande företagsbestämmelserna stadgar AstraZenecas skyldigheter vad gäller integritetsskydd i relation till personuppgifter som överförs internationellt från Våra dotterbolag inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och länder med liknande restriktioner vad gäller hanteringen av personuppgifter.

Våra bindande företagsbestämmelser har godkänts av flertalet nationella dataskyddsmyndigheter, och i de länder där de gäller kräver dessa att Vi:

 1. Endast använder personuppgifter för specificerade syften,
 2. Vidtar åtgärder för att försäkra att personuppgifterna som Vi hanterar är riktiga och aktuella,
 3. Vidtar lämpliga åtgärder mot risken för att personuppgifterna hanteras på olagligt sätt, och oavsiktligt förloras, förstöras eller skadas.

Du kan läsa mer om Våra åtaganden här. De bindande företagsbestämmelserna och de rättigheter som följer av dessa gäller inte personuppgifter som härstammar från länder utanför EES.

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION:

Vi har infört lämpliga sekretess- och säkerhetspolicyer som är avsedda för att säkerställa, så långt det är möjligt, säkerheten och integriteten för all Vår information, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina skyldigheter för integritetsskydd finns i Vår interna globala integritetsstandard som finns tillgänglig på

Den registrerades rättigheter:

Du kan kontakta AstraZeneca när som helst på www.astrazenecapersonaldataretention.com för att begära tillgång till dina personuppgifter som Vi behandlar, rättelse av eventuella fel eller radering av personuppgifterna, eller för att återkalla ditt samtycke till viss typ av personuppgiftsbehandling. Om en sådan begäran innebär att AstraZeneca eller dess dotterbolag skulle bryta mot lagar, förordningar eller uppförandekoder, kan det dock vara så att AstraZeneca inte kommer att kunna tillmötesgå din begäran. Du kan dock fortfarande kräva att Vi begränsar fortsatt behandling av dina personuppgifter.

AstraZeneca har utsett ett dataskyddsombud som är ansvarigt för att övervaka att AstraZeneca följer tillämpliga dataskyddsregler. Du kan kontakta dataskyddsombudet på privacy@astrazeneca.com ; eller c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England om du har frågor eller funderingar gällande behandlingen av dina personuppgifter. Om AstraZenecas behandling av dina personuppgifter omfattas av EU-lagstiftningen kan du också lämna in klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten i ditt hemvistland. Du finner den relevanta tillsynsmyndigheten och kontaktuppgifter till denna på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.