print_label | resize_label

Уведомление за защита на лични данни

„АстраЗенека България” ЕООД, с адрес: бул. “Драган Цанков” № 36, етаж 8, офис 801, София, България (“АстраЗенека”, “Ние”, “Нас”, “Нашето”), дружество, което принадлежи към групата на АстраЗенека (www.astrazeneca.com), се отнася изключително сериозно към неприкосновеността и защитата на Вашите лични данни. Настоящото Уведомление за защита на лични данни очертава кои лични данни можем да събираме за Вас и как можем да ги използваме.

Можем периодично да променяме Уведомлението за защита на лични данни. Затова Ви молим от време на време да проверявате това Уведомление за защита на лични данни, за да сте наясно с най-актуалната версия, която ще се прилага за Вашите лични данни. Ние, разбира се, ще Ви уведомим за всякакви промени, в случите, в които сме задължени за това.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Като част от попълването на настоящата форма ще събираме и използваме лични данни, свързани с Вас. В зависимост от това дали сте лекар, пациент или някой, който попълва формата от името на пациент (Друг/Представител на пациент), различни лични данни ще бъдат събирани за Вас според посоченото по-долу.

Лекар: ако попълвате настоящата форма от името на пациент, както и ако събирате данни, свързани с пациент, ще съберем следните лични данни, свързани с Вас:

 • Име;
 • Професия;
 • Данни за контакт (като адрес, телефонен номер, имейл адрес, факс).

Друг/Представител на пациент: Ако попълвате настоящата форма от името на пациент, както и ако събирате данни за пациент, Ние ще събираме следните лични данни, свързани с Вас:

 • Име;
 • Данни за контакт (като адрес, телефонен номер, имейл адрес, факс).

Пациент: ако попълвате тази форма самостоятелно, Ние ще събираме следните лични данни, свързани с Вас:

 • Име;
 • Данни за контакт (като адрес, телефонен номер, имейл адрес, факс);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Детайли за страничния(те) ефект(и), включително начална и крайна дата;
 • Детайли за продукта на АстраЗенека, който употребявате, включително причина за лекуване с продукта, детайли за употребявания продукт, начална и крайна дата на употребяване на продукта, доза, количество и честота на приемане на продукта;
 • Всяка допълнителна информация, която решите да ни предоставите.

Ако сте пациент, който съобщава за Нежелано събитие, АстраЗенека може да се сдобие с чувствителни лични данни, свързани с Вас, включително детайли за Вашето физическо и психическо здравословно състояние като част от процеса на съобщаване и проследяване на страничния ефект, за който сте докладвали.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Такава информация (включително чувствителни лични данни) ще бъде предоставяна от Вас и ще бъде използвана от Нас съгласно приложимите регулаторни изисквания, за да осигурим високи стандартни за качество и сигурност на здравеопазването и на лекарствените продукти или медицински изделия и по-конкретно за подпомагане спазването на правните и регулаторни задължения на АстраЗенека при съобщаване за странични ефекти, свързани с Наши продукти.

Като част от това може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация за Нежеланото събитие, за което сте съобщили, както и да Ви предоставим обратна връзка за предприетите мерки, ако сте поискали такава. Затова, ако не ни изпратите Вашите лични данни, няма да можем да проследим Нежеланото събитие, за което сте Ни съобщили или да Ви предоставим обратна връзка. Имайте предвид, че ако сте Лекар, сте насърчавани и в някои държави може дори да имате задължение да съобщавате за всякакви странични ефекти, които сте наблюдавали или имате подозрения за съществуването им, както и да предоставите всякаква допълнителна информация, ако сте поискали такава в тази връзка.

В някои случаи може да се наложи да обработим предоставена от Вас информация (включително чувствителни лични данни) съгласно Нашите легитимни интереси във връзка с установяване, упражняване или защита на правни претенции, свързани с Нашите продукти на местно ниво и в чужбина (моля вижте също така и раздела за МЕЖДУНАРОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ по-долу).

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

АстраЗенека ще съхранява Вашите лични данни съгласно местното законодателство и Политиката за съхраняване на документи на дружеството в рамите на необходимия срок, с цел да можем да изпълним Нашите правни задължения или за да установим, упражним или защитим правни претенции. Когато Вашите лични данни не са необходими повече за тези цели, личните данни ще бъдат надлежно изтрити. Това може да означава, че Вашите лични данни се съхраняват от АстраЗенека за определен брой години в зависимост от целта, за която обработваме тези данни. За повече информация относно вътрешната политика за съхранение на документи на АстраЗенека, може да посетите www.astrazenecapersonaldataretention.com.

КОЙ ЩЕ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни (включително чувствителни лични данни) може да бъдат предоставяни на местни и/или чуждестранни регулаторни органи и други дружества от групата на АстраЗенека за целите, посочени в това уведомление. Можем също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като например: одитори и консултанти, които следят за спазването от Наша страна на външни и вътрешни изисквания; държавни органи, правоприлагащи органи и страни по правни спорове във връзка със задължение за докладване или правна претенция; и правоприемник или бизнес партньор на АстраЗенека или на дружество от групата на АстраЗенека в случай, че продаваме, прехвърляме или учредяваме съвместно предприятие за част или за целия си бизнес.

За времето, в което Ваши данни се съхраняват от АстраЗенека, личните данни, които идентифицират пациент, ще могат да бъдат виждани само от екипа за защита на пациенти на АстраЗенека, намиращ се в държавата, в която е местопребиваването на пациента и на малък брой доставчици на ИТ услуги и системни администратори, които предоставят обща поддръжка на системата, в която АстраЗенека съхранява личните данни. АстраЗенека ще премахне всякакви идентификатори на пациенти (като име, инициали или адрес) преди да използва или да разкрие данните на местния екип по защита на пациенти или на системните администратори. Информация, която е важна за медицинската оценка на докладването, като години и пол, може да бъде предоставяна на правителствени или държавни органи във връзка с изпълнение на Нашите правни задължения.

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР:

Дружествата на АстраЗенека и третите лица може да се намират навсякъде по света, като тук се включват и държави, които може да не предлагат същите защитни механизми за лични данни, които Вашата държава по местопребиваване предоставя. АстраЗенека ще следва местните изисквания за защита на лични данни и нейните вътрешни общи стандарти за защита на лични данни и АстраЗенека ще прилага необходимите защити за такива трансфери съгласно приложимото право на страната, от която се прехвърлят личните данни. Независимо от това в коя държава се прехвърлят личните Ви данни, Ние ще ги споделяме единствено, спазвайки стриктно принципа за „необходимост да се знае“ и съгласно подходящи контролни механизми (като Задължителните фирмени правила на АстраЗенека (виж по-долу) и Европейските стандартни договорни клаузи). Може да получите Задължителните фирмени правила на АстраЗенека и/или Европейските стандартни договорни клаузи, като се свържете с АстраЗенека на privacy@astrazeneca.com.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИРМЕНИ ПРАВИЛА:

Ние осигурихме съблюдаването на някои от Нашите правни задължения във връзка с личните данни, като въведохме „Задължителни фирмени правила“ (ЗФП). ЗФП уреждат ангажиментите на АстраЗенека във връзка със защитата на лични данни що се отнася до лични данни, които се прехвърлят на международно ниво от Нашите свързани дружества в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и държави със сходни ограничения при използването на лични данни.

Нашите ЗФП са одобрени от редица национални регулатори за защита на лични данни и в държавите, в които се прилагат, е необходимо да:

 1. използваме личните данни единствено за определени цели;
 2. предприемем стъпки, за да осигурим, че личните данни, които съхраняваме са точни и актуални;
 3. Предприемем подходящи мерки срещу рискове за неправомерна употреба и случайна загуба или унищожаване или повреда на лични данни.

Може да намерите повече информация за тези ангажименти тук. ЗФП и всякакви права, които могат да възникват от тях, не се прилагат за лични данни с произход от държави извън ЕИП.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Разполагаме с подходящи политики за неприкосновеност и защита на лични данни, които целят да осигурят, доколкото е разумно възможно, сигурността и интегритета на цялата Наша информация, включително Вашите лични данни.

Повече информация затова как АстраЗенека спазва своите задължения за защита на лични данни може да бъде открита в Нашите вътрешни общи стандарти за защита на лични данни

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Може да се свържете с АстраЗенека на https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ по всяко време, за да поискате достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, за да поправите всякакви грешки или да поискате изтриване на данните Ви или ограничаване на обработването, или да възразите срещу определени видове обработване на Вашите лични данни. Ако такова искане би довело до нарушение на задълженията на АстраЗенека или нейните свързани лица съгласно приложимото законодателство или кодекси за поведение, то АстраЗенека може да не удовлетвори Вашето искане, но Вие ще може да поискате да ограничим използването на Вашите лични данни за по-нататъшно обработване.

АстраЗенека е назначила Длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за съблюдаването на спазването от страна на АстраЗенека на законодателството за защита на лични данни, като с това лице може да се свържете на privacy@astrazeneca.com; или да се свържете с Главното длъжностно лице по защита на данните, АстраЗенека, Академи Хаус, 136 Хилс Роад, Кеймбридж CB2 8PA, Англия при въпроси или притеснения във връзка с обработването на Вашите лични данни. Ако обработването на Вашите лични данни от АстраЗенека се регулира от европейското законодателство, може също така да подадете жалба до съответния Надзорен орган за защита на лични данни във Вашата държава по местопребиваване. Може да намерите наименованието и детайлите за контакт на съответния Надзорен орган на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Последната актуализация е от април 2018 г.