print_label | resize_label

Privacyverklaring

AstraZeneca NV/SA, Egide Van Ophemstraat 110, 1180 Brussel (“AstraZeneca”, “wij”, “ons”, “onze”), een bedrijf dat behoort tot de AstraZeneca-groep (www.astrazeneca.com), neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij over u kunnen verzamelen en hoe wij deze kunnen gebruiken.

Het kan zijn dat deze privacyverklaring af en toe gewijzigd wordt. Wij verzoeken u daarom deze privacyverklaring af en toe door te nemen om te verzekeren dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte brengen wanneer we daartoe verplicht zijn.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Als onderdeel van het invullen van dit formulier zullen wij persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken. Afhankelijk van of u een zorgverlener, een patiënt of iemand bent die het formulier invult namens een patiënt (Andere/Patiëntvertegenwoordiger), zullen er verschillende persoonsgegevens over u worden verzameld, zoals hieronder uiteengezet.

Zorgverlener: Als u dit formulier namens een patiënt invult en ook gegevens over de patiënt verzamelt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Beroep
 • Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax)

Andere/Patiëntvertegenwoordiger: Als u dit formulier namens een patiënt invult en ook gegevens over de patiënt verzamelt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax)

Patiënt: Als u dit formulier zelf invult, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Informatie over de bijwerking(en) die wordt(worden) ondervonden, inclusief de begin- en einddatum
 • Gegevens over het AstraZeneca geneesmiddel dat u gebruikte, inclusief reden voor behandeling met het geneesmiddel, informatie over het gebruikte geneesmiddel, de datum waarop het gebruik van het geneesmiddel is gestart en gestopt, de dosis, de eenheid en de frequentie waarmee het geneesmiddel werd gebruikt
 • Alle aanvullende informatie die u ons wilt geven

Als u als patiënt een bijwerking meldt, kan AstraZeneca gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen, inclusief informatie over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, als onderdeel van het meldingsprocess en het opvolgen van de bijwerking die u hebt gemeld.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Dergelijke informatie (inclusief gevoelige persoonsgegevens) wordt door u verstrekt en wordt door AstraZeneca gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten om de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te waarborgen en in het bijzonder om AstraZeneca in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke en regulerende verplichtingen aangaande het melden van bijwerkingen die verband houden met onze producten.

Als onderdeel hiervan kunnen wij contact met u opnemen als we aanvullende informatie nodig hebben over de bijwerkingen die u heeft gemeld, en om u feedback te geven over de genomen stappen als u daarom heeft gevraagd. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij de bijwerking die u heeft gemeld mogelijk niet opvolgen of kunnen wij u geen feedback geven. Houd er rekening mee dat als u een zorgverlener bent, u wordt aangemoedigd, en in sommige landen u zelfs wettelijk verplicht bent, om alle bijwerkingen die u hebt waargenomen of hebt vermoed, te melden, en om aanvullende informatie te verstrekken indien u hierom wordt verzocht.

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij dergelijke door u verstrekte informatie (inclusief gevoelige persoonsgegevens) verwerken in overeenstemming met onze rechtmatige belangen ten aanzien van het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims over onze producten in binnen- en buitenland (zie ook de sectie INTERNATIONALE OVERDRACHT hieronder).

HOE SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

AstraZeneca bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met lokale wetgevingen en het document bewaarbeleid van het bedrijf voor zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer nodig zijn, worden de persoonsgegevens veilig verwijderd. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens een aantal jaren door AstraZeneca worden opgeslagen, afhankelijk van het doel en de noodzaak om die gegevens te verwerken. Voor meer informatie over het document bewaarbeleid van AstraZeneca gaat u naar http://www.astrazenecapersonaldataretention.com

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) kunnen worden overgedragen aan lokale en/of buitenlandse regelgevende instanties en andere maatschappijen binnen de AstraZeneca-groep voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde derde partijen zoals: auditeurs en consultants om te controleren of wij voldoen aan de interne en externe vereisten; statutaire organen, wetshandhavingsinstanties en proces voerende partijen, in overeenstemming met een wettelijke rapporteringseis- of claim; en met een opvolger of zakelijke partner van AstraZeneca of van een maatschappij binnen de AstraZeneca-groep in het geval dat het verkoopt, afstoot of een samenwerking / joint venture opzet voor alle of een deel van zijn activiteiten.

Gedurende de periode dat uw gegevens worden bewaard door AstraZeneca, zullen persoonlijke gegevens die een patiënt identificeren, alleen zichtbaar zijn voor het “Patient Safety” team van AstraZeneca in het land waar de patiënt verblijft en een klein aantal IT-serviceproviders en systeembeheerders die wereldwijde ondersteuning bieden voor het systeem waarin AstraZeneca de persoonlijke gegevens bewaart. AstraZeneca verwijdert alle patiëntidentificaties (bijvoorbeeld naam, initialen of adres) voordat de gegevens buiten het lokale “Patient Safety” team of systeembeheerders worden gebruikt of bekendgemaakt. Informatie die belangrijk is voor de medische beoordeling van het formulier, zoals leeftijd en geslacht, kan worden bekendgemaakt aan de overheid of overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT:

AstraZeneca-entiteiten en derde partijen kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief in landen waar niet dezelfde juridische bescherming wordt geboden ten aanzien van persoonsgegevens als in het land waar u woont. AstraZeneca zal voldoen aan de lokale gegevensbeschermings vereisten en haar interne wereldwijde privacy normen. AstraZeneca zal de vereiste veiligheidsmaatregelen in acht nemen conform de toepasselijke wetgeving voor dergelijke overdrachten van het land dat de gegevens overdraagt. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen op een strikte 'need to know'-basis en volgens de juiste controles (zoals de Bindende Bedrijfsregels van AstraZeneca (zie hieronder) en de EU standaard contractclausules). U heeft het recht om op verzoek een exemplaar van AstraZeneca ‘s Bindende Bedrijfsregels en/of AstraZeneca ‘s EU standaard contractclausules te ontvangen door contact op te nemen met privacy@astrazeneca.com.

BINDENDE BEDRIJFSREGELS

We waarborgen naleving van sommige van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens door implementatie van een reeks Bindende Bedrijfsregels ('Binding Corporate Rules' (BCR's)). De Bindende Bedrijfsregels omvatten de gegevensbeschermings verplichtingen van AstraZeneca voor persoonsgegevens die internationaal uitgewisseld worden tussen onze filialen in de Europese Economische Area (EEA) en landen met vergelijkbare beperkingen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens.

Onze Bindende Bedrijfsregels zijn goedgekeurd door een aantal nationale regelgevende instanties op het gebied van gegevensbescherming en in de landen waar ze van toepassing zijn, zijn wij verplicht om:

 1. persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden te gebruiken;
 2. stappen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken nauwkeurig zijn en up-to-date gehouden worden;
 3. de juiste maatregelen te treffen om het risico op onrechtmatig gebruik en onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens te beperken.

U kunt hier meer over vinden over deze verbintenissen. De Bindende Bedrijfsregels en rechten die hieruit voortkomen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die oorspronkelijk uit landen buiten de EEA komen.

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

We beschikken over een passend privacy- en veiligheidsbeleid met als doel om, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de veiligheid en integriteit van al onze informatie te garanderen, inclusief uw persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe AstraZeneca aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet, is te vinden in onze interne wereldwijde privacynormen

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt te allen tijde contact opnemen met AstraZeneca op https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, om eventuele fouten te corrigeren of om verwijdering van deze gegevens te verzoeken, of om de beperking van de verwerking van of bezwaar tegen bepaalde soorten verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Als AstraZeneca of haar filialen bij een dergelijk verzoek niet in staat is te voldoen aan haar verplichtingen zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde wetten, reglementen of praktijkrichtlijnen, dan is AstraZeneca mogelijk niet in staat om aan uw verzoek te voldoen, maar dan kunt u ons nog wel verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor verdere verwerking te beperken.

AstraZeneca heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving door AstraZeneca van de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarmee u, in geval van vragen of bedenkingen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, contact kunt opnemen via privacy@astrazeneca.com of per adres: c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England. Als de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder de EU-wetgeving valt, kunt u ook een klacht indienen bij de toepasselijke toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in uw land. U vindt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Laatst bijgewerkt april 2018